Ôflevering 4: It lêste boek, en no?

Yn de lêste ôflevering fan Testamint fan de siel fertelt Hylke wêrom't it boek Testamint fan de siel it fertsjinnet om syn slotsang te wêzen. En wat komt hjirnei? Hokfoar dreamen hat Hylke foar de jierren dy't foar him lizze en wêr giet er einst hinne, aanst, nei de dea?

Om Podcasten

Dit is Testamint fan de siel. In podcast mei Hylke Speerstra (87), ien fan Fryslâns grutste skriuwers en ferhalefertellers. Testamint fan de siel is de titel fan syn alderlêste boek, mar it is ek wat dizze podcast is: in testamint fan Hylkes siel. Gewoanwei fertelt er de ferhalen fan oaren, mar no jout er himséls bleat. Noch ien kear fertelt Hylke alles wat er Fryslân efterlitte wol. Wêrom kin er net oars as ferhalen fertelle? Hat er noed oer it Frysk? En wat leit der foar him, no’t er syn lêste boek skreaun hat? Yn Testamint fan de siel fertelt er it yn fjouwer ôfleveringen oan Martine van der Steege fan de Leeuwarder Courant.